DIVAT & DESIGN PÁLYÁZAT
Gyakran ismételt kérdések

 

VEKOP-1.2.7-20 előminősítés gyakran ismételt kérdések

A programba jelentkezés lépései


1.    Kik jelentkezhetnek a VEKOP-1.2.7-20-as felhíváshoz kapcsolódó előminősítésre?


A felhívás részletesen szabályozza, hogy kik vehetnek részt a pályázásban. 4 alapkritérium van, melyre minden előminősítési kérelmet, majd GINOP pályázatot benyújtó vállalkozásnak szükséges megfelelnie:
1.    amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
2.    amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldendő bevallásalapján minimum 1 fő volt; 
3.    amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul; 
4.    amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei

2.    Korábban kaptam már uniós vagy hazai forrásból átmeneti támogatást. Ez nem zárja ki a részvételemet a pályázatban?

Jelen előminősítés a VEKOP-1.2.7-20-as pályázathoz kapcsolódik, melyben a kapható támogatás átmeneti támogatásnak minősül. Az átmeneti támogatás jogcímen kapott támogatások összege a vonatkozó kormányrendelet alapján vállalkozásonként (beleszámítva a kapcsolt vállalkozások támogatásait is) nem haladhatja meg a bruttó 800 000 EUR-t. Tehát amennyiben egy vállalkozás kapott már átmeneti támogatást 2020 márciusa óta, annak az igényelni kívánt támogatás meghatározásánál szükséges ezt figyelembe vennie és az összeget ez alapján meghatároznia. Fontos továbbá, hogy ugyanaz a költség, azonos pályázat semmilyen körülmények között sem finanszírozható kétszer uniós forrásból, valamint a 2020. július 1. előtt megkezdett projektek sem támogathatók, és az, hogy valaki 2020 július 1-jét követően megkezdte a projektjét még nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését.


3.    Miért van szükség az előminősítésre?

A VEKOP-1.2.7-20 fejlesztési forráshoz való hozzáférés feltétele az előminősítésen való részvétel. Ennek során szakmai szempontok alapján előszűrik a továbbjutásra alkalmas pályázatokat. Az előminősítés folyamata egy tanúsítvány kiállításával zárul, amely feljogosítja a pályázókat a VEKOP-1.2.7-20 forráskódú pályázat benyújtására. Mindemellett az előminősítési folyamat során elért pontszámok alapján lehetőség nyílik a jelentkező vállalkozások és fejlesztési projekt koncepcióik közötti differenciálásra és adott esetben az egyes projektek finanszírozhatósági mértékének megállapítására.


4.    Hogyan tudok jelentkezni az előminősítésre? Mi a folyamata?


Az előminősítés több lépcsőben zajlik. Első lépésként szükséges regisztrálni a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon, a főoldalon található regisztráció gombra kattintva. A regisztrációt követő első belépéskor a vállalati név és érvényes adószám megadása szükséges, hogy a regisztrált profilt az adott céghez tudja társítani a rendszer. Továbbá szükséges néhány, a vállalkozáshoz kötődő információ megadása. Ez alapján történik a részvételi feltételek előzetes ellenőrzése és a befogadhatóság szűrése, vagyis az alapjogosultsági ellenőrzés. A regisztrált e-mail címre 1 munkanapon belül tájékoztatás kerül kiküldésre a feltételek teljesüléséről/ nem teljesüléséről.
Amennyiben a feltételek teljesültek, úgy a honlapon, a profilba belépve lehet elkezdni az űrlap kitöltését. Első körben a belépési kritériumok ellenőrzéséhez szükséges adatokat kell megadni, melyek az alapvető VEKOP kritériumokat vizsgálják. Ezek beküldését követően az IFKA egy héten belül küld e-mailben és a fiókon keresztül visszajelzést arról, hogy a belépési kritériumok teljesültek-e.
Amennyiben pozitív visszajelzés érkezik, úgy a regisztrált fiókban megjelenik és kitölthetővé, majd beküldhetővé válik a pontozáshoz kapcsolódó előminősítői űrlap, melynek bírálati eredményétől függ a tanúsítvány kiállítása.


5.    Több céget is képviselek. Mindegyikkel szükséges külön regisztrálnom a felületen?  Meghatalmazás szükséges?


Amennyiben valaki több vállalkozás nevében is eljárna, akkor sem elegendő egy regisztráció, valamennyi vállalkozást szükséges külön-külön is regisztrálni, céget hozzárendelni és külön-külön az előminősítési adatlapot kitölteni. Az előminősítési felületen nincs arra lehetőség, hogy egy regisztrációhoz több cég kerüljön hozzárendelésre, valamint egy céget csak egy regisztrációhoz lehet kötni.
Amennyiben nem a vállalkozás hivatalos képviselője jár el a cég nevében, úgy szükséges a vonatkozó meghatalmazás feltöltése, melyre a felület lehetőséget biztosít.


6.    Hogyan épül fel a jelentkező vállalkozások előminősítési kérelme?

Az előminősítési folyamat alapvetően két nagy területből, a szakmai előminősítéshez közvetlenül nem kapcsolódó és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó témakörökből áll. A szakmai előminősítéshez közvetlenül nem kapcsolódó témaköröknek a pályázati részvételi feltételek (alapjogosultsági kritériumok) és a VEKOP tartalmi értékelési szempontok (belépési kritériumok) tekinthetők.
A szakmai előminősítéshez közvetlenül kapcsolódóan 3 témakör került definiálásra. Az első témakör a jelentkező vállalkozás divat-design szakmai szempontú felkészültségének vizsgálata, ezen maximum 50 pontot szerezhetnek a pályázók. A második témakör a fejlesztési projekt koncepció szakmai tartalmának − a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz történő − illeszkedését, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó költségvetés realitását és szakmai-pénzügyi megfelelőségét vizsgálja. A jelentkező vállalkozások számára e két feltétel teljesítése kötelező az előminősítési tanúsítványok megszerzéséhez. A harmadik témakör pedig a jelentkező vállalkozások által megvalósítani kívánt, támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepciójának szakmai értékelését jelenti, amelyért legfeljebb 50 pontot szerezhetnek a jelentkező vállalkozások.


7.    Milyen dokumentumokat szükséges csatolnom az előminősítés során?

Az előminősítés során szükséges néhány, a megadott adatokat alátámasztó, valamint hitelesítő dokumentum csatolása. A kapcsolódó kérdéseknél jelzésre kerül, hogy mit kell feltölteni és ott a felület erre lehetőséget is ad.
Csatolandó dokumentumok listája:
•    a vállalkozás legutolsó lezárt üzleti évének beszámolója
•    cégjegyzékszám igazolására szolgáló dokumentum (pl.: alapítói okirat, cégkivonat...)
•    hatályos, friss cégkivonat
•    a vállalkozás képviseletére jogosult személyének aláírási címpéldánya
•    meghatalmazás (– amennyiben a vállalkozás nevében meghatalmazott személy jár el)


8.    Hiánypótlásra van lehetőség az előminősítés során?

Amennyiben a beadott előminősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű, úgy van lehetőség hiánypótlásra. Ilyen esetben az értékelő a kérelmet a beadástól számított 30 napon belül az elektronikus rendszeren keresztül hiánypótoltatja. A hiánypótlásra legfeljebb 7 naptári nap áll rendelkezésre, mely a kiküldést követő naptól számolandó. A hiánypótlás a rendes ügyintézési határidőt felfüggeszti, a 45 napos elbírálási határidőbe nem számolandó bele.


9.    Mikor tekinthető sikeresnek az előminősítésem?

A szakmai előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó témakörökben összesen 100 pontot érhetnek el a vállalkozások, amelyből 50-50 pontot tesz ki a jelentkező vállalkozás divat-design szakmai felkészültségének és a támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepciójának szakmai, üzleti szempontú értékelése.
Előminősítési tanúsítványt azok a vállalkozások szerezhetnek, amelyek az előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó témakörök esetében elérnek legalább 100/50 pontot, ugyanakkor az értékelő fenntartja a jogot az előminősítéshez szükséges minimum pontszám változtatására.
Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a sikeres előminősítéshez kötelező teljesíteni a szakmai előminősítés második témakörében foglalt feltételeket. Ezek szerint a fejlesztési projekt koncepció szakmai tartalmának illeszkednie szükséges a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz és a fejlesztéshez kapcsolódó költségvetésnek reálisnak, takarékosnak és szakmai-pénzügyi szempontból megfelelőnek kell lennie.


10.    Mikor kapok visszajelzést a beadott előminősítési kérelmemre? Hol fogom megkapni a visszajelzést?

A beérkezett előminősítési kérelmek benyújtása, elbírálása és a tanúsítványok kiállítása egy szakaszban történik, mely február 5. és február 15. 12:00 között valósul meg, melyhez kapcsolódóan az elbírálás és a tanúsítványok kiállításának határideje február vége. A bírálatról a regisztrációhoz kötődő e-mail címre megy értesítés, valamint a regisztrált fiókban is látható lesz majd az eredmény. A kiállított tanúsítvány az előminősítői fiókból tölthető le.


11.    Van lehetőségem fellebbezni az előminősítői döntéssel szemben?

Amennyiben valaki nem ért egyet az IFKA által meghozott előminősítői döntéssel, úgy lehetősége van annak tudomásszerzésétől számított 10 napon belül panasszal élni ellene. Kifogás esetén szükséges az indok vagy indokok megadása, melyet az IFKA új értékelők bevonásával megvizsgál és döntést hoz. Az IFKA által hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye, mely jogorvoslat az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz nyújtható be.


12.    Megfeleltem az előminősítésen, kaptam is tanúsítványt. Akkor meg is nyertem a VEKOP pályázatot?

Az IFKA tanúsítvány megszerzése a pozitív támogatói döntés előfeltétele, azonban fontos tisztázni, hogy megszerzése nem eredményezi automatikusan a nyertes pályázatot. Amennyiben az EPTK felületen benyújtott VEKOP-1.2.7-20-as támogatási kérelem nem felel meg a Pályázati felhívásban előírt valamennyi követelménynek, úgy a pályázat a megfelelt előminősítés és tanúsítvány megléte ellenére is elutasításra kerülhet.


13.    Ha nem veszek részt az előminősítésen, akkor nem is pályázhatok?

A VEKOP-1.2.7-20-as kódszámú felhívásra történő jelentkezés előfeltétele az IFKA előminősítési folyamatban való sikeres részvétel és a tanúsítvány megszerzése. Ennek hiányában a benyújtott GINOP pályázat megfelelő szakmai tartalom ellenére is elutasításra kerül.


14.    Mi az, hogy visszatérítendő támogatás és vissza nem térítendő támogatás? Hogyan tudom átfordítani a támogatásom vissza nem térítendővé?

A VEKOP-1.2.7-20-as pályázat finanszírozási formája feltételesen visszatérítendő támogatás. Pozitív támogatói döntés esetén a kedvezményezett visszatérítendő támogatásban részesül, mely tulajdonképpen egy 0%-os hitelnek felel meg. Ez a támogatás fordítható át vissza nem térítendővé abban az esetben, amennyiben ha a projekt megvalósítása és fenntartása alatt a kedvezményedzett bizonyos, a Pályázati felhívás 4.4.2.4 pontjában előre lefektetett előírásokat teljesít. Vissza nem térítendő támogatássá történő átfordítás esetén a kapott támogatás egy részét, vagy akár egészét nem kell visszafizetni. Ennek folyamata két részletben történik: először a projekt zárásakor lehet a kapott támogatás 30%-át átfordítani, majd a fennmaradó 70% átfordítása a fenntartási időszak első lezárt üzleti évét követően lehetséges. A visszatérítendő támogatás visszafizetési idejét és módját a megjelent VEKOP felhívás ismerteti az 5.3 Támogatás mértéke és összege pont alatt.
Fontos megkülönböztetni a visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást a projekt részét képező önerőtől. Az önerő (vagyis a teljes projektméret és a kapott támogatás különbözete) nem fordítható át vissza nem térítendővé, ezt a pénzt minden vállalkozásnak feltétlenül biztosítania kell a projektmegvalósítás során.


15.    A felhívás 4.4.2.4 Eredményességi mérés pontjában az 1. mérési szempont: „Szakmai vagy üzleti jellegű képzési/továbbképzési/tréning szolgáltatás igénybevétele az IFKA által minősített, vagy az MDDÜ által elismert oktatási/szakképzési szolgáltatóktól”

Minden VEKOP pályázatnak része az IFKA által minősített szakemberek nyújtotta képzési/továbbképzési/tréning szolgáltatás igénybevétele, mely szakemberek köre az MDDÜ közbenjárására bővült. Így jelen pályázatban nemcsak az IFKA által minősített oktatási/szakképzési szolgáltatók segítségét, hanem az Ügynökség mentorprogramjaiban résztvevő, divat- és designipari rálátással bíró iparági szakemberek szolgáltatását is.


16.    A felhívásban a 3. mérési szempont: A Magyar Divat & Design Ügynökség által működtetett szakmai információs rendszerben történő regisztráció „A Kedvezményezett vállalkozás regisztrált-e a MDDÜ által működtetett szakmai információ- és adatszolgáltatási rendszerbe a projekt fizikai lezárását  követő első üzleti év végéig. Ez milyen rendszer?”

 A pályázóknak a pályázat során javasolt regisztrálni a HFDA Spot digitális platformra, mely a szektoron belüli kapcsolatépítés elősegítésével ösztönzi a gyártói és tervezői oldal közötti együttműködést. Az online felület hídként funkcionálva támogatja a megrendelők és gyártók online találkozását, továbbá hozzájárul a munkaerőtoborzás eredményességéhez is. Célja, hogy találkozási pontot teremtsen a divat- és designipari szereplők számára, új utakat nyitva a szakmai kapcsolatok építésében.  Az ingyenes regisztráció számos előnnyel bír a felhasználók számára.


17.    Hol kaphatok további információkat az előminősítéssel kapcsolatban?


A divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon a Programleírás menüpont részletesen ismerteti a tanúsítvány kiadásához szükséges eljárást. A Pályázati dokumentáció menüpontból letölthető a részletes Előminősítési felhívás, valamint a főoldal Hírek pontja alatt is valamennyi, aktualitás információ közzétételre kerül. További információ az  info@divatdesignpalyazat.ifka.hu  e-mail címen, és hétfőtől péntekig, 9-15 óráig a +36 30 135 75 05 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.GINOP-1.2.14-20 előminősítés gyakran ismételt kérdések


  

 

1.    Kik jelentkezhetnek a GINOP-1.2.14-20-as felhíváshoz kapcsolódó előminősítésre?

A felhívás részletesen szabályozza, hogy kik vehetnek részt a pályázásban. 4 alapkritérium van, melyre minden előminősítési kérelmet, majd GINOP pályázatot benyújtó vállalkozásnak szükséges megfelelnie:
1) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;
2)  éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldendő bevallásalapján minimum 1 fő volt,
 3) a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul, vagyis a fejlesztendő tevékenység TEÁOR kódja szerepel az 1. mellékletben,
4) Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

2.    Budapestiként / Pest megyeiként jelentkezhetek előminősítésre? A később kiírt pályázathoz (VEKOP) a mostani előminősítés érvényes?

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) kifejezetten Magyarország hét régiójából a hat ún. konvergencia régió számára biztosít támogatási forrásokat, így jelen kiírás esetében Budapest és Pest megye területén működő vállalkozások támogatása nem lehetséges. Jelen előminősítési felhívás a GINOP-1.2.14-20-as felhívásra vonatkozik, így az itt kapott tanúsítvány más felhívásokhoz kapcsolódóan nem használható fel, még abban az esetben sem, ha a GINOP-1.2.14-20-as felhívás lehetséges jövőbeli tükörpályázatáról van szó. A Budapesten és Pest-megyében működő divat- és designipari vállalkozások támogatására várhatóan 2021. I. negyedévében jelenik meg a vonatkozó VEKOP pályázati felhívás.

3.    Korábban kaptam már uniós vagy hazai forrásból átmeneti támogatást. Ez nem zárja ki a részvételemet a pályázatban?


Jelen előminősítés a GINOP-1.2.14-20-as pályázathoz kapcsolódik, melyben a kapható támogatás átmeneti támogatásnak minősül. Az átmeneti támogatás jogcímen kapott támogatások összege a vonatkozó kormányrendelet alapján vállalkozásonként (beleszámítva a kapcsolt vállalkozások támogatásait is) nem haladhatja meg a bruttó 800 000 EUR-t. Tehát amennyiben egy vállalkozás kapott már átmeneti támogatást 2020 márciusa óta, annak az igényelni kívánt támogatás meghatározásánál szükséges ezt figyelembe vennie és az összeget ez alapján meghatároznia.
Fontos továbbá, hogy ugyanaz a költség, azonos pályázat semmilyen körülmények között sem finanszírozható kétszer uniós forrásból, valamint a 2020. július 1. előtt megkezdett projektek sem támogathatóak, és az, hogy valaki 2020 július 1-et követően megkezdte a projektjét még nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését.

4.    Miért van szükség az előminősítésre?

A GINOP-1.2.14-20 fejlesztési forráshoz való hozzáférés feltétele az előminősítésen való részvétel. Ennek során szakmai szempontok alapján előszűrik a továbbjutásra alkalmas pályázatokat. Az előminősítés folyamata egy tanúsítvány kiállításával zárul, amely feljogosítja a pályázókat a GINOP-1.2.14-20 forráskódú pályázat benyújtására. Mindemellett az előminősítési folyamat során elért pontszámok alapján lehetőség nyílik a jelentkező vállalkozások és fejlesztési projekt koncepcióik közötti differenciálásra és adott esetben a az egyes projektek finanszírozhatósági mértékének megállapítására.

5.    Hogyan tudok jelentkezni az előminősítésre? Mi a folyamata?

Az előminősítés több lépcsőben zajlik.
Első lépésként szükséges regisztrálni a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon a főoldalon található regisztráció gombra kattintva. A regisztrációt követő első belépéskor a vállalati név és érvényes adószám megadása szükséges, hogy a regisztrált profilt az adott céghez tudja társítani a rendszer. Továbbá szükséges néhány, a vállalkozáshoz kötődő információ megadása. Ez alapján történik a részvételi feltételek előzetes ellenőrzése és a befogadhatóság szűrése, vagyis az alapjogosultsági ellenőrzés. A regisztrált e-mail címre 1 munkanapon belül tájékoztatás kerül kiküldésre a feltételek teljesüléséről/ nem teljesüléséről.
Amennyiben a feltételek teljesültek, úgy a honlapon, a profilba belépve lehet elkezdni az űrlap kitöltését. Első körben a belépési kritériumok ellenőrzéséhez szükséges adatokat kell megadni, melyek az alapvető GINOP kritériumokat vizsgálják. Ezek beküldését követően az IFKA egy héten belül küld e-mailben és a fiókon keresztül visszajelzést arról, hogy a belépési kritériumok teljesültek-e.
Amennyiben pozitív visszajelzés érkezik, úgy a regisztrált fiókban megjelenik és kitölthetővé, majd beküldhetővé válik a pontozáshoz kapcsolódó előminősítői űrlap, melynek bírálati eredményétől függ a tanúsítvány kiállítása.

6.    Több céget is képviselek. Mindegyikkel szükséges külön regisztrálnom a felületen?  Meghatalmazás szükséges?

Amennyiben valaki több vállalkozás nevében is eljárna, akkor sem elegendő egy regisztráció, valamennyi vállalkozást szükséges külön-külön is regisztrálni, céget hozzárendelni és külön-külön az előminősítési adatlapot kitölteni. Az előminősítési felületen nincs arra lehetőség, hogy egy regisztrációhoz több cég kerüljön hozzárendelésre, valamint egy céget csak egy regisztrációhoz lehet kötni.
Amennyiben nem a vállalkozás hivatalos képviselője jár el a cég nevében, úgy szükséges a vonatkozó meghatalmazás feltöltése, melyre a felület lehetőséget biztosít.

7.    Hogyan épül fel a jelentkező vállalkozások előminősítési kérelme?  


Az előminősítési folyamat alapvetően két nagy területből, a szakmai előminősítéshez közvetlenül nem kapcsolódó és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó témakörökből áll. A szakmai előminősítéshez közvetlenül nem kapcsolódó témaköröknek a pályázati részvételi feltételek (alapjogosultsági kritériumok) és a GINOP tartalmi értékelési szempontok (belépési kritériumok) tekinthetők.

A szakmai előminősítéshez közvetlenül kapcsolódóan 3 témakör került definiálásra. Az első témakör a jelentkező vállalkozás divat-design szakmai szempontú felkészültségének vizsgálata, ezen maximum 50 pontot szerezhetnek a pályázók. A második témakör a fejlesztési projekt koncepció szakmai tartalmának - a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz történő - illeszkedését, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó költségvetés realitását és szakmai-pénzügyi megfelelőségét vizsgálja. A jelentkező vállalkozások számára e két feltétel teljesítése kötelező az előminősítési tanúsítványok megszerzéséhez. A harmadik témakör pedig a jelentkező vállalkozások által megvalósítani kívánt, támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepció szakmai értékelését jelenti, amelyért legfeljebb 50 pontot szerezhetnek a jelentkező vállalkozások.

8.    Milyen dokumentumokat szükséges csatolnom az előminősítés során?

Az előminősítés során szükséges néhány, a megadott adatokat alátámasztó, valamint hitelesítő dokumentum csatolása. A kapcsolódó kérdéseknél jelzésre kerül, hogy mit kell feltölteni és ott a felület erre lehetőséget is ad.
Csatolandó dokumentumok listája:
•    a vállalkozás lezárt, 2019. évi beszámolója
•    cégjegyzékszám igazolására szolgáló dokumemtum (pl.: alapítói okirat, cégkivonat...)
•    hatályos, friss cégkivonat
•    a vállalkozás képviseletére jogosult személyének aláírási címpéldánya
•    meghatalmazás (– amennyiben a vállalkozás nevében meghatalmazott személy jár el)

9.    Hiánypótlásra van lehetőség az előminősítés során?

Amennyiben a beadott előminősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű, úgy van lehetőség hiánypótlásra. Ilyen esetben az értékelő a kérelmet a beadástól számított 30 napon belül az elektronikus rendszeren keresztül hiánypótoltatja legfeljebb 7 naptári napos határidő megadásával, mely a kiküldést követő naptól számolandó. A hiánypótlás a rendes ügyintézési határidőt függeszti, a 45 napos elbírálási határidőbe nem számolandó bele.

10.    Mikor tekinthető sikeresnek az előminősítésem?

A szakmai előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó témakörökben összesen 100 pontot érhetnek el a vállalkozások, amelyből 50-50 pontot tesz ki a jelentkező vállalkozás divat-design szakmai felkészültségének és a támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepció szakmai, üzleti szempontú értékelése.
Előminősítési tanúsítványt azok a vállalkozások szerezhetnek, amelyek az előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó témakörök esetében elérnek legalább 100/30 pontot, ugyanakkor az értékelő fenntartja a jogot az előminősítéshez szükséges minimum pontszám változtatására.
Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a sikeres előminősítéshez kötelező teljesíteni a szakmai előminősítés második témakörében foglalt feltételeket. Ezek szerint a fejlesztési projekt koncepció szakmai tartalmának illeszkednie szükséges a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz és a fejlesztéshez kapcsolódó költségvetésnek reálisnak, takarékosnak és szakmai-pénzügyi szempontból megfelelőnek kell lennie.


11.    Mikor kapok visszajelzést a beadott előminősítési kérelmemre? Hol fogom megkapni a visszajelzést?

A beérkezett előminősítési kérelmek benyújtása, elbírálása és a tanúsítványok kiállítása két szakaszban történik. Az első szakasz december 16-tól január 15, 12:00-ig tart, az itt benyújtott kérelmek elbírálása és a tanúsítványok kiállítása egyszerre, február 15-ig történik meg. A január 15-én 12.00 esedékes határidő a cégadatok és a belépési kritériumok kitöltésére vonatkoznak. Az IFKA a beérkezett előminősítési pályázatok cégadatait és a belépési kritériumait január 19. kedd 12.00 óráig értékeli ki. Azon pályázóknak, akik továbbjutottak, január 21. csütörtökön 12.00-ig van lehetőségük befejezni az előminősítési kérelem további űrlapjainak kitöltését és beküldését. A január 21. csütörtök 12.00 óra után benyújtott előminősítési kérelmek már nem kerülnek kiértékelésre az első előminősítési körben.Az előminősítési igények beadásának második szakasza január 18. és január 29, 12:00 között valósul meg, melyhez kapcsolódóan az elbírálás és a tanúsítványok kiállításának határideje február 28. Itt is egyszerre kerülnek megküldésre a második szakaszban benyújtott előminősítési kérelmekhez kapcsolódó döntések és tanúsítványok. A bírálatról a regisztrációhoz kötődő e-mail címre megy értesítés, valamint a regisztrált fiókban is látható lesz majd az eredmény. A kiállított tanúsítvány az előminősítői fiókból tölthető le.


12.    Van lehetőségem fellebbezni az előminősítői döntéssel szemben?

Amennyiben valaki nem ért egyet az IFKA által meghozott előminősítői döntéssel, úgy lehetősége van annak tudomásszerzésétől számított 10 napon belül panasszal élni ellene. Kifogás esetén szükséges az indok vagy indokok megadása, melyet az IFKA új értékelők bevonásával megvizsgál és döntést hoz. Az IFKA által hozott döntés ellen jogorvoslatnak van helye, mely jogorvoslat az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz nyújtható be.


13.    Megfeleltem az előminősítésen, kaptam is tanúsítványt. Akkor meg is nyertem a GINOP pályázatot?

Az IFKA tanúsítvány megszerzése a pozitív támogatói döntés előfeltétele, azonban fontos tisztázni, hogy megszerzése nem eredményezi automatikusan a nyertes pályázatot. Amennyiben az EPTK felületen benyújtott GINOP-1.2.14-20-as támogatási kérelem nem felel meg a Felhívásban előírt valamennyi követelménynek, úgy a pályázat a megfelelt előminősítés és tanúsítvány megléte ellenére is elutasításra kerülhet.

14.    Ha nem veszek részt az előminősítésen, akkor nem is pályázhatok?

A GINOP-1.2.14-20-as kódszámú GINOP felhívásra történő jelentkezés előfeltétele az IFKA előminősítési folyamatban való sikeres részvétel és a tanúsítvány megszerzése. Ennek hiányában a benyújtott GINOP pályázat megfelelő szakmai tartalom ellenére is elutasításra kerül.

15.    Mi az, hogy visszatérítendő támogatás és vissza nem térítendő támogatás? Hogyan tudom átfordítani a támogatásom vissza nem térítendővé?

A GINOP-1.2.14-20-as pályázat finanszírozási formája feltételesen visszatérítendő támogatás. Pozitív támogatói döntés esetén a kedvezményezett visszatérítendő támogatásban részesül, mely tulajdonképpen egy 0%-os hitelnek felel meg. Ez a támogatás fordítható át vissza nem térítendővé abban az esetben, amennyiben ha a projekt megvalósítása és fenntartása alatt a kedvezményedzett bizonyos, a Felhívás 4.4.2.4 pontjában előre lefektetett előírásokat teljesít. Vissza nem térítendő támogatássá történő átfordítás esetén a kapott támogatás egy részét, vagy akár egészét nem kell visszafizetni. Ennek folyamata két részletben történik: először a projekt zárásakor lehet a kapott támogatás 30%-át átfordítani, majd a fennmaradó 70% átfordítása a fenntartási időszak első lezárt üzleti évét követően lehetséges. A visszatérítendő támogatás visszafizetési idejét és módját a megjelent GINOP felhívás ismerteti az 5.3 Támogatás mértéke és összege pont alatt.
Fontos megkülönböztetni a visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást a projekt részét képező önerőtől. Az önerő (vagyis a teljes projektméret és a kapott támogatás különbözete) nem fordítható át vissza nem térítendővé, ezt a pénzt minden vállalkozásnak feltétlenül biztosítania kell a projektmegvalósítás során.

16.    A felhívás 4.4.2.4 Eredményességi mérés pontjában az 1. mérési szempont: „Szakmai vagy üzleti jellegű képzési/továbbképzési/tréning szolgáltatás igénybevétele az IFKA által minősített, vagy az MDDÜ által elismert oktatási/szakképzési szolgáltatóktól”

Minden GINOP pályázatnak része az IFKA által minősített szakemberek nyújtotta képzési/továbbképzési/tréning szolgáltatás igénybevétele, mely szakemberek köre az MDDÜ közbenjárására bővült. Így jelen pályázatban nemcsak az IFKA által minősített oktatási/szakképzési szolgáltatók segítségét, hanem az Ügynökség mentorprogramjaiban résztvevő, divat- és designipari rálátással bíró iparági szakemberek szolgáltatását is.

17.    A felhívásban a 3. mérési szempont: A Magyar Divat & Design Ügynökség által működtetett szakmai információs rendszerben történő regisztráció „A Kedvezményezett vállalkozás regisztrált-e a MDDÜ által működtetett szakmai információ- és adatszolgáltatási rendszerbe a projekt fizikai lezárását  követő első üzleti év végéig. Ez milyen rendszer?”

 A pályázóknak a pályázat során javasolt regisztrálni a HFDA Spot digitális platformra, mely a szektoron belüli kapcsolatépítés elősegítésével ösztönzi a gyártói és tervezői oldal közötti együttműködést. Az online felület hídként funkcionálva támogatja a megrendelők és gyártók online találkozását, továbbá hozzájárul a munkaerő- toborzás eredményességéhez is. Célja, hogy találkozási pontot teremtsen a divat- és designipari szereplők számára, új utakat nyitva a szakmai kapcsolatok építésében.  Az ingyenes regisztráció számos előnnyel bír a felhasználók számára.


18.    Hol kaphatok további információkat az előminősítéssel kapcsolatban?

A divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon a Programleírás menüpont részletesen ismerteti a tanúsítvány kiadásához szükséges eljárást. A pályázati dokumentáció menüpontból letölthető a részletes Előminősítési felhívás, valamint a főoldal Hírek pontja alatt is valamennyi, aktualitás információ közzétételre kerül. További információ az  info@divatdesignpalyazat.ifka.hu  e-mail címen, és hétfőtől péntekig, 9-15 óráig a +36 30 135 75 05 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.
 

Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.